วันภูมิปัญญานักรบไทย

กองทัพบกโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกได้จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” จัดแสดงผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบกครั้งที่ 4 ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 11 ก.ย. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในลักษณะพหุภาคี การวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ตลอดจนการแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร โดยมี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เดินทางเป็นประธาน พิธีเปิดงานและมอบรางวัลนักประดิษฐ์ ในโอกาสนี้ได้กล่าวว่ากองทัพบกได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อม กองทัพบกไปสู่อนาคต ซึ่งทุกหน่วยต้องให้ความสำคัญต่องานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้กองทัพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และมีความทัดเทียมด้านเทคโนโลยี ซึ่งกองทัพจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือแบบพหุภาคี พัฒนาเทคโนโยลีใหม่ พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นเอง โดยการบูรณาการภายในประเทศเป็นเรื่องสำคัญมากของทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะให้กองทัพมีผลงานเป็นมาตรฐาน จนสามารถ ผลิตในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หวังว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีของนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ ได้มีเวทีเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพต่อไป สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบกดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด้านยุทโธปกรณ์ ได้แก่ เครื่องรบกวน สัญญาณ 3 ระบบ แบบสะพานหลังรุ่นเอ็นพีดี - 312 จากศูนย์การทหารราบ ส่วนด้านหลักการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องผ่าตัดต้อกระจก จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ข้อมูลจาก www.manager.co.th

Home     Studio     Our Customer     Service     Contacts
299/361 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
02 982 8855 ucimedia.co.th
Copyright ©ucimedia.co.th. All Rights Reserved